کاهش تعرفه ارتفا سطح کابری به مدت محدود


تاریخ انتشار : 1393/11/4تعرفه های پرداخت و ارتفا سطح کاربری به مدت 15 روز کاهش یافت .


تعرفه های گذشته :

* هزینه سطح کاربری نقره ای - ماهیانه : 50000 ریال

* هزینه سطح کاربری طلایـی - ماهیانه : 90000 ریال

تعرفه جدید و فعلی :

* هزینه سطح کاربری نقره ای - ماهیانه : 30000 ریال

* هزینه سطح کاربری طلایـی - ماهیانه : 50000 ریال

تاریخ اعمال : 93/11/5

تاریخ پایان : 93/12/20