افزایش تعرفه ها


تاریخ انتشار : 1393/11/4تا پایان هفته جاری تعرفه های بخش های زیر با چند درصد افزایش روبرو خواهند بود .

امتیاز و درآمد هر بازدید برنـزی

امتیاز و درآمد هر بازدید نقره ای

امتیاز و درآمد هر بازدید طلایـی

امتیاز و درآمد شما به ازای هر بازدید زیرمجموعه

تعرفه پرداخت و خرید بازدید

هزینه هر بازدید از سایت شما

تعداد پنچره های کسب امتیاز


موفق باشید .