اهدا 22000 بازدید به کاربران برتر (انجام شد)


تاریخ انتشار : 1393/11/2مسابقه رقابتی بین کاربران در روز دوشنبه مورخه 93/11/6 برگزار می گردد به نفرات برتر یک تا سوم بازدید کننده (شروع کسب امتیاز و کسب درآمد) برتر آن روز به ترتیب نفرات هدیای زیر اهدا می شود.

نفر اول برترین های (بازدید) :10000 هزار بازدید
نفر دوم برترین های (بازدید) :8000 هزار بازدید
نفر سوم برترین های (بازدید) :
4000 هزار بازدید

برای شرکت در این رقابت تمامی کاربران می توانند در تاریخ 93/11/06 فعالیت خود را تا پایان تاریخ کسب امتیاز داشته و خود را به صدر جدول برسانند .

ساعت شروع رقابت کسب امتیاز :
12 بامداد تاریخ تعین شده
پایان رقابت کسب امتیاز 12 بامداد روز بعد

نتیجه رقابت کسب امتیاز اهدا جوایز و اعلام برندگان : روز سه شنبه مورخ 93/11/07