انتقال اعتبار


تاریخ انتشار : 1393/10/27قابلیت انتقال اعتبار بین کاربران به سامانه افزوده شده است کاربران می توانند به دوستان خود در شیک رنک امتیاز انتقال دهند.