تغیرات جدید سامانه


تاریخ انتشار : 1395/1/23به اطلاع کاربران گرامی سامانه بازدید ساز و سامانه شیک رنک می رساند :

طرح یک پارچه سازی سامانه در دستور کار قرار گرفت و تغیرات جدید در سامانه اعمال شد .


تغیرات جدید در بخش کسب امتیاز و درآمد خدماتی صورت پذیرفت .

تعداد پنجره های کسب امتیاز کاهش و تعداد امتیازات افزوده شد .
تعرفه :
به ازای هر پنجره در سطح برنزی :(1 امتیاز)و درآمد خدماتی : 0.1 کسب کنید.
به ازای هر پنجره در سطح نقره ای :(1.5 امتیاز)و درآمد خدماتی : 0.2 کسب کنید.
به ازای هر پنجره در سطح طلایـی :(2 امتیاز)و درآمد خدماتی : 0.5 کسب کنید.

تعداد پنجره های فعلی در پنل کاربری سامانه شیک رنک 1 پنجره و در پنل سامانه بازدید ساز 5 پنجره می باشد .


بخش پاپ آپ در پنل شیک رنک فعال شد .

بخش های نمایش تصادفی سایت های ثبت شده موقتا غیر فعال و بخش پاپ آپ در پنل فعال گردید .
به این صورت که در هر 24 ساعت 1 پنجره پاپ آپ برای کاربران با هر بار ورود در 24 ساعت باز خواهد شد و با توجه به سطح کاربری به ازای هر نمایش بلافاصله امتیاز پنجره نمایش داده شده به پنل کاربری افزوده می شود .


طی بررسی های صورت گرفته زیاد بودن تعداد پنجره های کسب امتیاز از بازدهی بازدید های ارسالی می کاهد .

این تغیرات فوق جهت افزایش سطح بازدهی بازدید های ارسالی انجام پذیرفت .