کاهش تعرفه های خرید بازدید


تاریخ انتشار : 1394/8/5به اطلاع کاربران گرامی سامانه حرفه ای افزایش بازدید 3 سیستم شیک رنک - یوز رنک و بازدید ساز می رسانیم:

با توجه به استقبال کاربران گرامی تمامی تعرفه های خرید بازدید در تمامی سامانه های متصل به مدت یک دوره بلند مدت کاهش یافت .

در حال حاضر هر 1 امتیاز 1 ریال محاسبه می گردد .
به هر ازای هر 3 امتیاز اضافه شده به سایت ثبت شده 1 بازدید ارسال می گردد .

کاربران می توانند با یک بار خرید از یکی از سامانه های متصل به این سامانه خرید خود را انجام دهند و همزمان از 3 بازدید دریافت نمایند .