کسب امتیاز با 3 برابر سرعت در یوز رنک


تاریخ انتشار : 1394/7/19به اطلاع کاربران گرامی 3 سیستم یوز رنک - شیک رنک - بازدید ساز می رسانیم :
سامانه افزایش بازدید یوز رنک که در هفته قبل به کل سیستم اضافه گردید هم اکنون بیشترین تعداد پاپ آپ جهت کسب امتیاز را فراهم آورده بطوری که کاربران گرامی می توانند با سرعتی 3 برابر گذشته در سامانه یوز رنک به کسب امتیاز بپردازند .


توجه : امتیازات و فعالیت های کسب شده در هر 3 سیستم ثبت و قابل استفاده می باشد .