عید سعید غدیر خم مبارک باد


تاریخ انتشار : 1394/7/8عید غدیر
زیر چتر بوسه ها ، آسمان غدیر شد
فرصت ِ تنفس ِ نغمه ی کویر شد
ترجمانی از بهشت ،ترجمانی از خدا
روی دست ِ عرشیان، آیه ای غدیر شد . . .

عید سعید غدیر خم مبارک باد