سیستم جدید بازدید ساز


تاریخ انتشار : 1394/7/8رو نمایی از سامانه جدید-بازدید ساز متصل به شیک رنکبه مناست فرا رسیدن عید غدیر خم سامانه bazdidsaz.com افتتاح گردید .
سامانه جدید bazdidsaz.com-که یک سایت مستقل و جدا می باشد به سامانه chicrank.ir متصل گردیده

تمامی کاربران می توانند با اطلاعات کاربری خود به هر دو سیستم وارد شوند .

هر گونه فعالیت در سامانه bazdidzas.com نیز در سامانه chicrank.ir-ثبت می شود و بلعکس.


با خرید بازدید از هر کدام از دو سیستم شیک رنک و بازدید ساز امتیاز خریداری شده در هر دو سیستم ثبت شده و بازدید از دو سیستم chicrank.ir و bazdidsaz.com به سایت شما ارسال می شود .

با یک خرید از دو سیستم بازدید دریافت نمایید .


این ایده برای اولین بار در کل اینترنت توسط مدیریت سایت شیک هاستینگ پیاده سازی شد .