اسامی برندگان قرعه کشی سامانه


تاریخ انتشار : 1394/3/19برندگان قرعه کشی 94/03/19

1 - نام کاربری : چت ایرانی -- امتیاز : 1
2 - نام کاربری : vatankhah2015 -- امتیاز : 5
3 - نام کاربری : hamyar -- امتیاز : 4
4 - نام کاربری : khorshidkokabian -- امتیاز : 1
5 - نام کاربری : mostafa3030 -- امتیاز : 1
6 - نام کاربری : shervin-story -- امتیاز : 15
7 - نام کاربری : سی سی؟ -- امتیاز : 8
8 - نام کاربری : ghasempourhosein -- امتیاز : 2

9 - نام کاربری : naser6739 -- امتیاز : 8
10 - نام کاربری : میرتان -- امتیاز : 3
//////////////////////////////
نفر اول سطح کاربری طلایی و 10000 امتیاز
نفر دوم سطح کاربری طلایی و 9000 امتیاز
نفر سوم سطح کاربری طلایی و 8000 امتیاز
نفر چهارم سطح کاربری طلایی و 7000 امتیاز
نفر پنجم سطح کاربری طلایی و 6000 امتیاز
نفر ششم سطح کاربری نقره ای و 4000 امتیاز
نفر هفتم سطح کاربری نقره ای و 3000 امتیاز
نفر هشتم سطح کاربری نقره ای و 2000 امتیاز
نفر نهم سطح کاربری نقره ای و 1000 امتیاز
نفر دهم سطح کاربری نقره ای و 999 امتیاز