طرح Wednesday (ویژه)


تاریخ انتشار : 1394/3/3طرح(Wednesday)

به اطلاع کاربران گرامی سامانه افزایش بازدید شیک رنک می رسانیم :
جهت ارائه خدماتی برتر بر آن شدیم طرحی را اجرا نمایم که در این طرح کاربران کسب امتیاز را هدف قرار داده دهد.


طرح Wednesday چهارشنبه تا چهارشنبه به کاربرانی که نام کاربریشان تنها در لیست کاربران برتر دیده شود به هر کاربر

20000 هزار بازدید هدیه

بصورت خودکار به حساب کاربر اعمال می شود.


مدیریت سامانه شیک رنک