هدیه به کاربر


تاریخ انتشار : 1394/1/24کاربرshahabبه دلیل فعالسازی بخش زیر مجموعه گیری علاوه بر دریافت 40 درصد از عملکرد تک تک زیر مجموعه خود :
2000 هزار بازدید از طرف مدیریت اهدا شد.
دلیل این اهدا قرار دادن تبلیغات سامانه شیک رنک در سایت خود پس از بررسی بازرسان تیم فنی سامانه شیک رنک