برندگان قرعه کشی


تاریخ انتشار : 1393/12/28برندگان قرعه کشی :1393/12/28
1 - نام کاربری : almaee -- امتیاز : 1
2 - نام کاربری : نیمارستمی -- امتیاز : 1
3 - نام کاربری : مفاهیم الکترونیک -- امتیاز : 3
4 - نام کاربری : meisam.s1371 -- امتیاز : 1
5 - نام کاربری : behinkharid -- امتیاز : 5    نفر اول برنده سطح کاربری طلایی و 20000 امتیاز
    نفر دوم برنده سطح کاربری طلایی و 10000 امتیاز
    نفر سوم برنده سطح کاربری طلایی و 8000 امتیاز
    نفر چهارم برنده سطح کاربری طلایی و 5000 امتیاز
    نفر پنجم برنده سطح کاربری طلایی و 4000 امتیاز