5 روز دیگر تا قرعه کشی


تاریخ انتشار : 1393/12/24زمان قرعه کشی
 • یک امتیاز به ازای هر20000ریال خرید
 • تاریخ برگزاری : 1393/12/28
 • ساعت برگزاری : 17:23:43
 • روزهای باقی مانده : 5 روز
 • تعداد برندگان : 5 نفر
 • جوایز این دوره:
 • نفر اول سطح کاربری طلایی و 20000 امتیاز
  نفر دوم سطح کاربری طلایی و 10000 امتیاز
  نفر سوم سطح کاربری طلایی و 8000 امتیاز
  نفر چهارم سطح کاربری طلایی و 5000 امتیاز
  نفر پنجم سطح کاربری طلایی و 4000 امتیاز