هدیه به کاربران برتر پنج شنبه


تاریخ انتشار : 1393/12/22http://ravaknama.ir/up/uploads/142449587507131.jpg

به پاس قدر دانی از زحمات کاربران فعال و گرامی هر هفته در یک روز نامشخص بصورت تصادفی به 4 کاربر اول برتر همان روز (بازدید) امتیاز هدیه می گردد :


کاربران برتر بازدید و برندگان دیروز

نفر اول
نام کاربری
: amirrf
بازدید ها

30172


نفر دوم

نام کاربری

meisam.s1371

بازدید ها


270

نفر سوم


نام کاربری:
akbar1374

بازدید ها

130


نفر چهارم


نام کاربری:
شبنم

بازدید ها

120به نفر اول 10000 هزار بازدید هدیه شد .

به نفر دوم 1000 هزار بازدید هدیه شد .

به نفر سوم 500 امتیاز هدیه شد .

به نفر چهارم 300 امتیاز هدیه شد .مقدار هدیه بر اساس فعالیت کاربر در آن روز محاسبه می گردد .