هدیه به کاربران برتر دیروز


تاریخ انتشار : 1393/12/11http://ravaknama.ir/up/uploads/142449587507131.jpg

به پاس قدر دانی از زحمات کاربران فعال و گرامی هر هفته در یک روز نامشخص بصورت تصادفی به 3 کاربر برتر همان روز (بازدید) امتیاز هدیه می گردد :


کاربران برتر بازدید و برندگان دیروز

نفر اول
نام کاربری
: amirrf
بازدید ها :
28511


نفر دوم

نام کاربری:

Esfandiyar4886

بازدید ها :
6567

نفر سوم


نام کاربری:
meisam.s1371

بازدید ها : 3552


نفر چهارم


نام کاربری:
topmihan

بازدید ها : 1132به نفر اول 10000 هزار بازدید هدیه شد .

به نفر دوم 6000 هزار بازدید هدیه شد .

به نفر سوم 3000 امتیاز هدیه شد .

به نفر چهارم 1000 امتیاز هدیه شد .مقدار هدیه بر اساس فعالیت کاربر در آن روز متغیر می باشد .