هدیه به کاربران برتر


تاریخ انتشار : 1393/12/2http://ravaknama.ir/up/uploads/142449587507131.jpg

به پاس قدر دانی از زحمات کاربران فعال و گرامی هر هفته در یک روز نامشخص بصورت تصادفی به 3 کاربر برتر همان روز (بازدید) امتیاز هدیه می گردد :


کاربران برتر بازدید و برندگان دیروز

نفر اول
نام کاربری
: amirrf
بازدید ها : 11189


نفر دوم

نام کاربری: ahoora2010
بازدید ها : 2090

نفر سوم


نام کاربری: حسین
بازدید ها : 310


به نفر اول 10000 هزار بازدید هدیه شد .

به نفر دوم 4000 هزار بازدید هدیه شد .

به نفر سوم 1000 امتیاز هدیه شد .


مقدار هدیه بر اساس فعالیت کاربر در آن روز متغیر می باشد .