کسب امتیاز از جذب زیر مجموعه


تاریخ انتشار : 1393/11/30http://images.persianblog.ir/15605_RwSCRWgP.gif

کاربران گرامی سامانه شیک رنک می توانند با استفاده از لینک و کد های زیرمجموعه گیری مخصوص در پنل خود برای سیستم ما عضو گیری کنند و در قبال آن به ازای بازدیدهایی که زیرمجموعه های شما انجام میدهند 65 درصد امتیاز و بازدید خواهید گرفت بدون آنکه امتیازی از زیر مجموعه تان کسر گردد .