قرعه کشی


تاریخ انتشار : 1393/11/28  • http://img.ehsanavr.com/gift.jpg
  • زمان قرعه کشی
  • 1393/12/28

  • به ازای هر 20000 ریال خرید 1 امتیاز شرکت در قرعه کشی

  • ساعت برگزاری قرعه کشی : 17:23:43
  • تعداد برندگان : 5 نفر
  • جوایز این دوره:
نفر اول سطح کاربری طلایی و 20000 امتیاز
نفر دوم سطح کاربری طلایی و 10000 امتیاز
نفر سوم سطح کاربری طلایی و 8000 امتیاز
نفر چهارم سطح کاربری طلایی و 5000 امتیاز
نفر پنجم سطح کاربری طلایی و 4000 امتیاز