افزایش تعرفه های کسب امتیاز


تاریخ انتشار : 1393/11/22تعرفه های زیر پس از پایان طرح تخفیفی دهه فجر به تعرفه های زیر افزایش یافت

امتیاز هر بازدید برنزی از 1 به 1.1 امتیاز افزایش یافت .
امتیاز هر بازدید نقره ای از 1.1 به 2 امتیاز افزایش یافت .
امتیاز هر بازدید طلایی از 1.3 به 3 امتیاز افزایش یافت .


تعداد پاپ آپ برنزی به 10 صفحه افزایش یافت .

تعداد پاپ آپ نقره ای 15 صفحه کاهش افزایش یافت .

تعداد پاپ آپ طلایی 30 صفحه افزایش یافت .


زمان بازدید برنزی 37 ثانیه افزایش یافت .

زمان بازدید نقره ای 40 ثانیه افزایش یافت .

زمان بازدید طلایی 50 ثانیه افزایش یافت .

هر کاربر برنزی می تواند در هر 37 ثانیه 10 امتیاز کسب نمایید .

هر کاربر نقره ای می تواند در هر 40 ثانیه 30 امتیاز کسب نمایید .

هر کاربر طلایی می تواند در هر 50 ثانیه 160 امتیاز کسب نمایید .

موفق و پیروز باشید