افزایش امتیاز هر بازدید و کاهش صفحات پاپ آپ


تاریخ انتشار : 1393/11/18افزایش یافته

امتیاز هر بازدید برنزی از 0.8 به 1 امتیاز افزایش یافت .
امتیاز هر بازدید نقره ای از 0.9 به 1.1 امتیاز افزایش یافت .
امتیاز هر بازدید طلایی از 1 به 1.2 امتیاز افزایش یافت .


کاهش یافته


تعداد پاپ آپ برنزی به 5 صفحه کاهش یافت .

تعداد پاپ آپ نقره ای 9 صفحه کاهش یافت .

تعداد پاپ آپ طلایی 10 صفحه کاهش یافت .


زمان بازدید برنزی 22 ثانیه کاهش یافت .

زمان بازدید نقره ای 22 ثانیه کاهش یافت .

زمان بازدید طلایی 25 ثانیه کاهش یافت .