چرا سرویس ورودی گوگل من قبل از سررسید قطع شده ؟

مشکلات احتمالی ممکن هست به دلیل ارتقا سخت افزاری - بروزسانی های هفتگی و.. در برخی سفارش بصورت مقطعی یا ساعتی رخ دهد که موقتی می باشد .