آیا به کاربران فعال جایزه می دهید؟

بله؛
به کاربران فعال و کوشا هر ماه جوایزی به قید قرعه (نقدی و امتیازی) اهدا میشود.
جدیدا هم سیستم کاربران برتر ماه پیاده سازی شده که این کار رقابت کاربران را بیشتر خواهد کرد و کاربران فعال به رقابت خواهند پرداخت .
قطعا این سیستم دقیقتر از روش قبل میباشد و حق کاربری ضایع نخواهد شد.
جوایز کاربران برتر در یک روز نا مشخص بصورت تصادفی می باشد .