آیا از فعالیت زیرمجموعه امتیاز کسب میکنیم؟


بله شما با فعالیت زیرمجموعه خود 55% از امتیاز کل زیر مجموعه خود را دریافت میکنید ، که این امتیازات از امتیازات زیر مجموعه شما کم نمیشود ، بلکه بدین گونه است که ما به ازای فعالیت زیر مجموعه ها به شما امتیاز هدیه میدهیم .

با هر خرید زیرمجموعه شما 55% پورسانت بگیرید.