چرا کاربری من مسدود شده و اجازه ورود ندارم؟!


تنها دلیل رعایت نکردن یکی از بندهای قوانین و مقررات سایت میباشد!

افرادی که قوانین را زیرپا بگذارند یعنی حقوق دیگر کاربران را پایمال کرده اند که یعنی حق الناس و کاربری آنها به حالت تعلیق درخواهد آمد، پس از گفتگو با مدیریت سایت امکان باز شدن دوباره کاربری خواهد بود.

ولی تخطی از قوانین بیش از 3 بار باعث حذف کامل کاربری و بسته شدن IP فرد خاطی خواهد شد.

توجه داشته باشید قوانین فقط برای توسعه و پیشرفت دوجانبه ما و شماست و به هیچ عنوان حق هیچ کاربری ضایع نخواهد شد.