چگونه یک رمز با امنیت بالا برای کاربری خود بگذارم؟


رمز کاربری سخت یعنی یک رمز به طور ترکیبی به صورت زیر باشد:


1: علائم انگلیسی به طور Random انتخاب شوند مثل: apsibple


2: حداقل بیش از 6 کاراکتر باشد.


3: دارای اعداد باشد مثل: 9876543344


4: دارای سیمبل و علائم باشد مثل: !@#$%^