چرا هنگام کسب امتیاز هیچ امتیازی برایم ثبت نمیشود؟

مشکل غیر فعال بودن پاپ آپ مرورگر شماست